Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι φορέας δημόσιας υγείας του παιδιού, παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική  δραστηριότητα  στο  πεδίο  της  υγείας  του  παιδιού.

  • Έτος ίδρυσης: 1965
  • Ιδρυτής: Σπύρος Δοξιάδης
  • Νομικό καθεστώς:

– το ΙΥΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
–    υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και εποπτεύεται από αυτό
–    η λειτουργία του διέπεται από το Π.Δ. 867 / 1979

  • Πόροι:

–    η λειτουργία και το βασικό έργο του ΙΥΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
–    για συγκεκριμένα προγράμματα το ΙΥΠ εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους από το κοινοτικό ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς ή δωρεές

  • Διοικούσα Επιτροπή:

–    ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
–    αποτελείται από 5 μέλη: τρεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με 5ετή θητεία, και δύο επιστήμονες-διευθυντές Διευθύνσεων ή Τομέων του ΙΥΠ, με 2ετή θητεία
–    έχει την ευθύνη της διοίκησης για λειτουργικά και επιστημονικά ζητήματα

  • Επιστημονικό Συμβούλιο:

–    αποτελείται από τους διευθυντές Διευθύνσεων και Τομέων του ΙΥΠ
–    έχει την ευθύνη για την κρίση κάθε επιστημονικού προγράμματος του ΙΥΠ
–    γνωμοδοτεί προς τη Διοικούσα Επιτροπή

  • Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής