Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Διευθύντρια:   Ι. Αντωνιάδου -Κουμάτου

Επιστημονικό έργο:

 • Εκτίμηση και καταγραφή της κατάστασης υγείας των παιδιών στην Ελλάδα και μελέτη των υπηρεσιών υγείας.
 • Θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, την διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης της οικογένειας και του σχολικού πλαισίου.
 • Μελέτη θεμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παιδιού.
 • Μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.
 • Διενέργεια προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας για το παιδί.
 • Διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα δημόσιας υγείας, φροντίδας υγείας και οργάνωσης υπηρεσιών, προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, εκπαιδευτικών σε θέματα Κοινωνικής /Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 • Επιδημιολογική εκτίμηση αναγκών υγείας των παιδιών, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δημόσια υγεία, πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας σε τοπικό επίπεδο.
 • Προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα με ενσωμάτωση της αναπτυξιακής εκτίμησης, της υποστήριξης της οικογένειας και την αγωγή και προαγωγή της υγείας σε παιδιά, γονείς, σχολεία, κοινότητα.

Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

Το ΙΥΠ έχει την επιστημονική ευθύνη για την δημιουργία και την ανάπτυξη του Κέντρου Υγείας και ο Δήμος Καισαριανής τη λειτουργική, με βάση προγραμματική σύμβαση το 1992.
Το Κέντρο Υγείας αποτελεί πλαίσιο για την πρότυπη εφαρμογή δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των παιδιών, με στόχο την:

 • επιστημονικά θεμελιωμένη τυποποίησή της στις συνθήκες της Ελλάδας.
 • ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής, της πρόληψης και προαγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα των παιδιών.
 • εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια και αναπτυξιακή παιδιατρική.
 • εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα θέματα της αγωγής και προαγωγής υγείας.

Στο πλαίσιο του Κέντρου υγείας Καισαριανής παρέχεται, με στόχο την προτυποποίηση, πρωτοβάθμια φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, αναπτυξιακή αξιολόγηση, ομάδες γονέων, κοινωνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου δικτύου εθελοντών, υποστήριξη εκπαιδευτικών, προγράμματα σγωγής υγείας στην κοινότητα, οργανωμένες παρεμβάσεις στα σχολεία.

Τομέας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών.
 • Πρόληψη αναπτυξιακών προβλημάτων και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Ένταξη στην οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, εργασία.
 • Αναπτυξιακή παιδιατρική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στα θέματα της ανάπτυξης.

Τομέας Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία

 • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και πολιτικής της προαγωγής της υγείας με έμφαση στη σχολική κοινότητα. Διάδοση της έννοιας, των στόχων, του περιεχομένου και των μεθόδων της.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στο σχολείο και σε άλλους χώρους, συμβουλευτική καθοδήγηση για την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους, ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών στο αντικείμενο.
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας.
 • Δημιουργία εγχειριδίων και υλικού επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών στην Προαγωγή της Υγείας σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Τομέας Οικολογίας της Υγείας

 • Διερεύνηση, κυρίως με επιδημιολογικές μελέτες, των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.
 • Προώθηση της έννοιας της οικολογικής παιδιατρικής, η οποία ασχολείται με την υγεία και την αρρώστια των παιδιών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο ζωής.