2. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η συναίνεση στις ιατρικές πράξεις στην περίπτωση του ανήλικου ασθενούς;

 

πχ ανήλικος ασθενής προσέρχεται στον παιδίατρο μόνος του, χωρίς τους γονείς του ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού. Έχει δικαίωμα να αποφασίσει για ιατρικές πράξεις που τον αφορούν;

Σύμφωνα με τον ΚΙΔ, αναφορικά με τους ανήλικους ασθενείς, το δικαίωμα συναίνεσης σε ιατρική επέμβαση στο σώμα ή την υγεία των πρώτων δεν ανήκει στους ίδιους, αλλά στους νόμιμους εκπροσώπους τους, δηλαδή σε αυτούς που έχουν τη μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου. (άρθρο   ΚΙΔ). Ο Νέος Κώδικας Ιατρικής συσχετίζει την ικανότητα για συναίνεση με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και θεωρεί ανίκανους για συναίνεση τους ανήλικους και τους ψυχικά ή διανοητικά πάσχοντες.(άρθρο 12 παρ. 2β του ΚΙΔ). Ειδικότερα, η διάταξη 12 παρ. 2β)αα του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας που αφορά τους ανήλικους , ορίζει πως η συναίνεση σε ιατρική πράξη σε ανήλικο ασθενή δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλεια του ανηλίκου.

Είναι  φανερό ότι ο Κ.Ι.Δ. ακολουθεί, όσον αφορά τη συναίνεση του ασθενούς, τις γενικές διατάξεις για τη δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία επέρχεται μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ατόμου.(βλ. συνδυαστικά και απάντηση σε ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ)

Επιμέλεια: Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δικηγόρος

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για παρατηρήσεις - υποδείξεις: