Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε στη Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού την αναμόρφωση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ).

Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε ομάδα εργασίας από επιστήμονες με πολυετή γνώση και εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Παιδιού.

Η όλη εργασία έγινε με γνώμονα την πολυετή ιστορία της Διεύθυνσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιού, αλλά και τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Συστηματική Παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των Παιδιών Ηλικίας 0-18 ετών» (ΙΥΠ, 2015) οι οποίες είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς τεκμηρίωσης και συνεργασίας με ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Στόχος του νέου ΒΥΠ είναι να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση και εφαρμογή της συστηματικής παρακολούθησης της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και της υποστήριξης των γονέων στο μεγάλωμά τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κατά ηλικία χαρακτηριστικά τόσο σε σχέση με τις βιολογικές όσο και με τις συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Το νέο ΒΥΠ έχει ήδη εκτυπωθεί και έχει αρχίσει η διανομή του από τις αρχές του 2017.

Σύνδεσμος για το νέο ΒΥΠ σε ηλεκτρονική μορφή.

Σύνδεσμος για το νέο ΒΥΠ σε ηλεκτρονική μορφή ανά σελίδα - αρχείο χρήσιμο για εκτύπωση

Σύνδεσμος με πληροφορίες για τη συμπλήρωση του νέου ΒΥΠ.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το ΒΥΠ σε ηλεκτρονική μορφή και στη διεύθυνση:

http://epilegothilasmo.gr/