6. Όταν η γονική μέριμνα δεν ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς (πχ διαζύγιο, διάσταση κτλ), έχει δικαίωμα να συναινέσει όποιος ασκεί την επιμέλεια ή πρέπει να συναποφασίσουν και οι δυο γονείς;

Στη θεωρία του Αστικού Δικαίου γενικά γίνεται δεκτό ότι η φροντίδα για την υγεία του ανηλίκου και ειδικότερα η συναίνεση σε ιατρικές επεμβάσεις αποτελεί περιεχόμενο της επιμέλειας (ΑΚ 1518) Η νομολογία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση (Ετσι, στην απόφαση ΕφΑθ 1151/2008 (ΕλλΔνη 2008,824) γίνεται δεκτό ότι «... περιλαμβάνει αυτή (η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου), ….κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου (όπως στέγη, ντύσιμο, τροφή, υγεία, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση)...»

‘Εχοντας υπόψη τις προεκτεθείσες παραδοχές της Επιστήμης του Αστικού Δικαίου και της Νομολογίας προκύπτει πως η ορθή ερμηνεία του άρθρου 12 παρ. 2 στοιχ. Β` περ. αα` ΚΙΔ  είναι ότι στην περίπτωση που  η γονική μέριμνα δεν ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, αλλά ο ένας ασκεί μέρος της γονικής μέριμνας διότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα, τη συναίνεση δηλώνει αποκλειστικά το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

Επιμέλεια: Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δικηγόρος

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για παρατηρήσεις - υποδείξεις: